O czym warto wiedzieć

Słowo o badaniu ksiąg wieczystych
8 listopada 2019

Zbiory dokumentów, wprowadzone dekretem z 1946 r., dla nieruchomości nie posiadających ksiąg wieczystych, nie są księgami wieczystymi, w rozumieniu ustawy o księgach wieczystych i hipotece, pomimo, że złożenie dokumentów do zbioru ma wszystkie skutki wpisu w księdze wieczystej, z wyjątkiem rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Konfiguracja nieruchomości i jej obszar, określają wyłącznie przedmiot prawa, a więc same przez się nie tworzą stanu prawnego nieruchomości, nie mogą zatem stanowić o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w KW ze stanem faktycznym. Oznacza to, że nabywca nieruchomości nie koniecznie nabył taki obszar gruntu jaki zapisany został w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości.

Jeżeli niezgodność powierzchni nieruchomości podanej w księdze wieczystej z danymi z ewidencji gruntów i budynków wynika nie ze zmiany granic nieruchomości, lecz z nowych, dokładniejszych jej pomiarów, to wówczas wystarczającą podstawa do jej sprostowania są dane z ewidencji gruntów i budynków.

Z samej tylko treści decyzji administracyjnej nie można wywodzić niedopuszczalności odwoływania się od tej decyzji na ogólnych zasadach, gdyż taka niedopuszczalność musi wprost wynikać z regulacji ustawowej – to przepis ustawy a nie decyzja organu wydana w indywidualnej sprawie może wyłączyć dopuszczalność odwoływania się.
uchwała – NSA – 19.05.2003 – OPK 31/02 (ONSA 2003/4/122)

Przepisy ustawy z 17 maja 1989 roku, Prawo geodezyjne i kartograficzne wyraźnie odróżniają regulacje prawne powiązane z ewidencja gruntów ( art. 20-26 ) od problematyki rozgraniczania nieruchomości ( art. 29-39 ). W pierwszym wypadku chodzi o naniesienie do ewidencji bezspornych danych o gruntach, budynkach i lokalach, co ma charakter informacyjny. Rozgraniczenie nieruchomości służy natomiast ustaleniu przebiegu granic między nimi przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie i sporządzenie odpowiednich dokumentów.
Uchwała -NSA-19.11.1999-II SA 1384/99

Dotyczy: sieci urządzeń podziemnych, będących przyłączami, na terenach prywatnych, ( własnych ).
Informuje się i wyjaśnia, że zgodnie z treścią rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2001 r., „w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej”, ( Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 455 ) uzgodnienia w ZUDP, wymagają niezaprzeczalnie sieci będące przyłączami do budynków i budowli, ale jak napisano w §10 tylko w części usytuowanej poza nieruchomością, do której prawo do dysponowania na cele budowlane, o którym mowa w art. 3, pkt. 11, ustawy z 1994 r., Prawo Budowlane
( Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, z zm.) przysługuje wnioskodawcy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społeczne, z dnia 6 kwietnia 2004 r., „w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci, ( Dz. U. Nr 105, z 2004 r., poz 1113 ), w § 2, ust. 4 definiuje przyłącze jako „odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka głównego wraz z zabezpieczeniem włącznie, służący do przyłączania instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy”.

Powyższe każe uznać, że przeprowadzenie instalacji gazowej, energetycznej ( WLZ ) i innej nie wymaga przedkładania wniosku o uzgodnienie, na posiedzeniu ZUDP, ani przewodniczącemu zespołu, a co za tym nie wymaga uzgadniania w ogóle.

Nie jest więc uzasadnione podejmowanie oceny prawidłowości posadowienia przewodu, mieszczącego się w zacytowanej definicji instalacji, lub przyłącza w części usytuowanej na nieruchomości inwestora, (autora wniosku o wydanie warunków technicznych i warunków przyłączenie do sieci).

Ewentualne wydanie oceny w przedmiocie sprawy, z uwagi na brak prawnych przesłanek, nie może być brane w żadnym razie pod uwagę, w cyklu inwestycyjnym, lub procesie budowlanym.

Art. 49 KC
Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję infrastrukturalną na cudzym gruncie uzyskuje za art. 49 KC, normatywną gwarancję, że zrealizowana inwestycja nie stanie się przedmiotem własności właściciela gruntu z faktu połączenia z nim wybudowanego urządzenia, lecz pozostanie częścią składową mienia przedsiębiorstwa. Tu warto wiedzieć, że z ochrony wynikającej z art. 49 KC, przedsiębiorstwo może skorzystać tylko wówczas, gdy wybudowanie na cudzym gruncie urządzenia infrastruktury nie nastąpiło w skutek jego bezprawnego zajęcia. Widać tu wyraźną konieczność zawarcia przez przedsiębiorstwo umowy o udostępnienie przez właściciela nieruchomości na czas budowy urządzenia infrastruktury technicznej, lub decyzji zezwalającej na czasowe zajęcie nieruchomości, lub jej części wynikającej z norm i przepisów prawa.


Zasiedzenie nieruchomości, powoduje z mocy prawa nabycie jej na własność przez samoistnego posiadacza z chwila i na skutek upływu wymaganego terminu. Jednak do chwili kiedy sąd nie wyda stosownego postanowienia, nabycie na skutek zasiedzenia pozostaje w „zawieszeniu”. Rozpatrzenie sprawy o stwierdzenie zasiedzenia następuje na wniosek strony zainteresowanej.

Zgodnie z orzeczeniem SN z 26 kwietnia 1967 roku, III CR 424/1966, OSNCP 11/1967, poz. 206, przez stan prawny rozumie się także zasiedzenie pasów przygranicznych gruntu, na równi z innymi dokumentami dowodowymi.

art. 130.4, k.p.a.
Uznaje się za właściwe opatrzenie przedmiotowej decyzji stosowną klauzulą pn.: ” podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania” , co wprawdzie nie uczyni z niej decyzji ostatecznej, ale nada jej w hierarchii dokumentów prawem przewidzianą wagę.

Zakres służebności gruntowej
Zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych (art.287 kc). Powinna być wykonywana w taki sposób żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej (art.288 kc), a więc wpis do KW nie jest obligatoryjny, a wynika wyłacznie z woli stron w sprawie.

Służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, ażeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej. Rozróżnia się następujące źródła powstania służebności:
-umowa pomiędzy stronami
-umowa jw. w formie aktu notarialnego
-orzeczenie sądu -ugoda sądowa
-decyzja administracyjna
-zasiedzenie
Tu warto wskazać, że podstawą wpisu służebności do KW jest umowa zawarta w formie aktu notarialnego.

warunkówi techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
parag.9.3,Rozp. MI z 7.04.2004 r., zmieniający rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dopuszcza przyjmowanie wymiarów bez uwzględniania grubości tynków i okładzin zewnetrznych, w pomiarach odległości, miedzy budynkami i terenowymi urządzeniami budowlanymi, w miejscach max dopuszczalnego ich zbliżenia.

Obowiązujące przepisy i standardy
-Ustawa o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
( Dz. U. Nr 175, z 2005 r., poz. 1459 )

-Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 17 maja 1989 roku,
( Dz.U. Nr 240, z 2005 r., poz. 2027 )

-Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego,
( Dz. U. Nr 98, poz.1071, z 2000 r. z późn. zm. )

-Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 10 maja 2003 roku.
( Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717)

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
( Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, z zm. ogłoszonymi w: Dz.U. z 2004 r., Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)

-Ustawa z 16 kwietnia 2004 r., o zmianie ustawy Prawo budowlane
( Dz.U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888 )

-Ustawa z 28 lipca 2005 r., o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie niektórych innych ustaw,
( Dz.U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364 )

-Ustawa, z 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece.
( Dz.U. z 2001 r., Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.)

-Ustawa, o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku,
( Dz.U. z 2004 roku, Nr 261, poz.2603, tekst jednolity.)

-Ustawa o drogach publicznych, z 1985 roku,
( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 )

-Ustawa Kodeks Cywilny z 1964 roku, z póz. zm.
-Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego z listopada 1964 roku z póz. zm.
-Ustawa ” Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację” z 13 października 1998 r,
( Dz.U. Nr 133, poz.872, z 29 października 1998 r.)

-Ustawa o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
( Dz. U. Nr 100, poz 1085, z 27 lipca 2001 r.)

-Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r., z póź. zm.,
( Dz. U. Nr 99, poz. 1079, z 14 września 2001 r.)

-Ustawa z 3 lutego 1995 r., „o ochronie gruntów rolnych i leśnych”
( Dz. U. z 2004 r, Nr 121, poz 1266, z późn. zm. )

-Ustawa „o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych”
( Dz. U. z 4 listopada 1971 r. Nr 27, poz. 250 )

-Rozp. Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 roku, w sprawie klasyfikacji gruntów,
( Dz. U. Nr 19, z 1956 r., poz. 97 )

-Rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
( Dz. U. Nr 25, poz. 133 )

-Rozp. Ministrów; Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku, w sprawie rozgraniczania nieruchomości,
( Dz.U. Nr 45 z 20 maja 1999 r., poz. 453)

-Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
( Dz. U. Nr 43, z 1999 r., poz. 430 )

-Rozp.MRRiB z dnia 2 kwietnia 2001 r., w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.
(Dz. U. Nr 38, poz. 455)

-Rozp. MRR i B z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
( Dz.U. Nr 38, poz. 454 z dnia 1 lipca 2001 roku.

-Rozp. Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
( Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku.)

-Rozp. Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
( Dz. U. Nr 120, poz.1133, z dnia 10 lipca 2003 r. )

-Rozp. Ministra Infrastruktury, z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
( Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z dnia 19 września 2003 r.)

-Rozp. Ministra Infrastruktury, z dnia 7 kwietnia 2004 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
( Dz. U. Nr 109, poz.1156 z dnia 12 maja 2004 roku.)

-Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r., w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości.
( Dz. U. Nr 243, poz. 2432, z dnia 15 listopada 2004 r. )

-Rozp. Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
( Dz.U. Nr 268 poz. 2663 z dnia 21 grudnia 2004 roku.)

-Rozp. Rady Ministrów, z dnia 4 maja 2005 roku, w sprawie scalania i podziału nieruchomości,
( Dz. U. Nr 86, z 2005 r., poz. 736 )

-Instr. O-1/O-2, ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

-Instr. O-3, zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

-Instr. G-1, geodezyjna osnowa pozioma

-Instr. G-4, pomiary sytuacyjno-wysokościowe.

-Instr. K-1, mapa zasadnicza.

-Zasady Zakładania i Prowadzenia Map województwa Stołecznego Warszawskiego.

-Wytyczne techniczno-organizacyjne w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, pod nazwą „Instrukcja G5-Ewidencja gruntów i budynków”

Komentarze są wyłączone.