Słowo o własności lokali

Słowo o rozgraniczaniu
8 listopada 2019
Słowo o badaniu ksiąg wieczystych
8 listopada 2019

opracowano w oparciu o Ustawę o własności lokali z dnia 24-06-1994 roku (Dz.U.Nr. 85,poz.388) znowelizowaną 16 marca 2000 roku (Dz.U.Nr. 29,poz.355)

1). Odrębna własność lokali można ustanowić na mocy jednostronnej czynności prawnej, co wynika z prawa właściciela do swobodnego rozporządzania swoją rzeczą.

2). Ustanowienie odrębnej własności lokali, pod groźbą nieważności musi być dokonane w formie aktu notarialnego i formalnie powstaje z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej, nieruchomości z której wyodrębniono lokale , w dniu złożenia wniosku o założenie dla wyodrębnionych lokali ksiąg wieczystych.

a).Ilość lokali dla których ustanawia się” odrębną własność lokalu” jest dowolna i zależy wyłącznie od woli właściciela, jedyny warunkiem jest to, że lokal musi posiadać status lokalu samodzielnego.
b).Umowa zawarta przed Notariuszem powinna określać:

  • rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych.
  • wielkość udziałów przypadających, ewentualnym właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej.
    -może być określony sposób zarządzania nieruchomością wspólną z koniecznością ujawnienia go w księdze wieczystej.( przyszłe ewentualne zmiany sposobu zarządzania będą wymagały formy aktu notarialnego.)

3).Dokumentami na podstawie których zostanie sporządzony akt ustanawiający odrębną własność lokalu (lokali) są:

  • zaświadczenie wydane przez Starostę Powiatu o spełnieniu wymagań co do samodzielności lokalu, wydane na wniosek właściciela ubiegającego się o ustanowienie odrębnej własności lokali, do wniosku winna być dołączona opinia (ekspertyza ułatwiająca Panu Staroście zajęcie stanowiska w sprawie) architektoniczno-budowlana sporządzona przez osobę posiadającą stosowne uprawnieni.
  • Rzuty odpowiednich kondygnacji budynku z zaznaczeniem na nich lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi, z podaniem powierzchni lokalu plus pomieszczenia przynależne, (brak w/w rzutów powoduje, że akt będzie objęty bezwzględną nieważnością)
  • Wyrys z mapy ewidencyjnej w przypadku, gdy lokale przynależne znajdują się poza budynkiem mieszkalnym, lokale te zaznaczyć należy na wyrysie z mapy ewidencyjnej, sporządzonym przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Ponieważ każdy samodzielny, wyodrębniony lokal poza udziałami w części wspólnej budynku winien posiadać udział proporcjonalny we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym gruntu, na którym budynek jest posadowiony, należy jako załącznik do aktu ustanawiającego odrębną własność lokalu załączyć kopię mapy podziałowej nieruchomości pierwotne , ewentualne wyrys z mapy ewidencyjnej.

  • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku ,( budynków )
  • Aktualny wypis z ewidencji budynków , poprzedzony dokonaniem zmian w oparciu o:
  • geodezyjną inwentaryzacje budynku i dane z projektu technicznego dotyczące pola pow. użytkowej ,ilości samodzielnych lokali, ilości wszystkich lokali itp.

4). Powyższe dokument będą konieczne zarówno przy sporządzaniu aktu ustanawiającego odrębną własność lokalu jak również przy składaniu wniosku o założenie księgi wieczystej dla nowego wyodrębnionego lokalu tworząc w ten sposób dokumentację techniczno-prawną opisującą wyodrębniony lokal.

Komentarze są wyłączone.