Czym zastąpić ZUDP

Słowo o rozgraniczaniu
8 listopada 2019

W oczekiwaniu na przepisy wykonawcze, zapowiedziane w art. 6, ustawy z 2005 r., o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych innych ustaw , ( Dz. U. Nr 153, poz. 1364 ) warto wiedzieć, że:

Zmiany w prawie budowlanym dopuszczają wykonanie i budowę przyłączy:

wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych, cieplnych i innych techniczno-przesyłowych, z pominięciem warunku wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, a także warunku zgłoszenia budowy.

Powyższe wyłącza skutecznie z procesu przygotowania dokumentacji technicznej władze architektoniczno-budowlane, dokonuje się to m.in. poprzez nowy art. Nr 29a, Prawa Budowlanego, mówiący w skrócie o wymogu sporządzenia zamiast typowego dotychczas projektu technicznego budowy przyłącza, jedynie planu sytuacyjnego.

Plan sytuacyjny budowy rzeczonego przyłącza, wykonany winien być na kopii aktualnej mapy zasadniczej, lub mapie jednostkowej przyjętej do zasobu, w pozostałej części budowa odbywa się w oparciu o przepisy prawa energetycznego, albo prawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Brak wymogu sporządzania projektu technicznego w formie dotychczas obowiązującej wynikającej z przepisów wykonawczych ustawy prawo budowlane, tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z 2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, ( Dz. U. Nr 120, z 2003 r., poz. 1133) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1995 r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,

( Dz. U. Nr 25, z 1995 r., poz. 133 )

pozwala, a nawet nakazuje;

po pierwsze:

  • wykonanie planu sytuacyjnego budowy przyłącza, zarówno na aktualnej kopii

mapy zasadniczej, jak również mapie jednostkowej przyjętej do zasobu PODGiK,

wykonanej świadomie w oderwaniu od mapy zasadniczej, traktowanej jako

produkt równorzędny z aktualną kopią mapy zasadniczej.

Inaczej mówiąc paragraf 4, Rozp. MGPiB z 1995 r., w odniesieniu do planu sytuacyjnego nie obowiązuje, co nie jest sprzeczne z treścią, parag. 8 i 10 Rozp. MI z 2003 r. i art. 34,ustawy prawo budowlane.

Wymagania dotyczące projektu zagospodarowania działki lub terenu występujące w

rozporządzeniach z 1995 roku, ( Dz. U. Nr 25, poz. 133 ) i 2003 roku,

( Dz. U. Nr 120, poz. 1133) w odniesieniu do planu sytuacyjnego, o jaki mówi się w nowym, (dodanym) art. 29a ustawy prawo budowlane z pełna premedytacją ustawodawca wyłączył z procesu budowy przyłączy, jako procedurę zbędną.

po drugie:

-rezygnację z dotychczasowych procedur uzgadniania, ponieważ obowiązek uzgadniania projektów przyłączy w ZUDP, w świetle przedstawionych przepisów prawa, przy braku przedmiotu uzgadniania tj. projektu technicznego, przestał realnie funkcjonować i nie może obowiązywać.

Ustawa z 28 lipca 2005 r., o zmianie ustawy prawo budowlane, oraz zmianie niektórych innych ustaw,

zmieniła treść art. 7d i art. 28 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, wskazując Starostę jako koordynatora usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a podstawą tej koordynacji winny być informacje zawarte na mapie zasadniczej.

Jest to o tyle logiczne, że do zadań Starosty, jak wynika z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne należy m.in. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, co daje pewien ciąg ewentualnych zdarzeń techniczno-prawnych, nie sprzeczny z wcześniej przywołanymi przepisami prawa oraz zawartymi w nich definicjami sieci, lub przyłącza.

Tu wskazuje się na fakt, że w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne nie przypadkowo w art. 7d, tekst:

„do zadań starosty należy w szczególności: uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”

zastąpiono zwrotem, „do zadań starosty należy w szczególności: koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

Nie znajduje się, zatem powodu do uzgadniania nie istniejących zresztą z punktu widzenia prawa projektów technicznych budowy przyłączy, przez Starostę w formie dotychczasowej, zwłaszcza że właściwe prowadzenie rejestru pod nazwa geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, w połączeniu z rygorystycznym egzekwowaniem obowiązku geodezyjnej inwentaryzacji przewodu przed jego zasypaniem samo w sobie stanowi taką koordynację.

Ponadto sieci to nie przyłącza i instalacje, o czym trzeba pamiętać przy podejmowaniu działań spowodowanych nowymi przepisami, pomimo chwilowego braku przepisów wykonawczych…

Komentarze są wyłączone.